Tính năng thêm người dùng yêu thích

Thêm người dùng yêu thích và tập để theo dõi và chăm sóc khách hàng hiệu quả