Tính năng Blacklist tập người dùng truy cập

Vào quản trị adminKH để thêm blacklist người dùng