Cước Thoại

STT

Tên gói

Đơn giá VNĐ (VAT)

Số phút gọi

1

V1

200,000 VNĐ

200 phút gọi

2

V2

300,000 VNĐ

360 phút gọi

3

V3

400,000 VNĐ

540 phút gọi

4

V4

500,000 VNĐ

900 phút gọi

5

V5

900,000 VNĐ

1.650 phút gọi

6

V6

1,500,000 VNĐ

2.800 phút gọi

7

V7

1,900,000 VNĐ

3.608 phút gọi