Tính năng nhận diện khách hàng

Khách hàng có website, cài đặt ứng dụng và đăng ký tài khoản, khai báo domain website cần nhận diện số điện thoại người dùng truy cập và gắn mã JS nhận diện lên website thì sẽ hiển thị trên ứng dụng các thông tin truy cập: số điện thoại,thời gian truy cập, link truy cập, nguồn truy cập, user agent khác: OS, Browser, IP client