Quy Định Chung

STT

Nội dung

Đơn giá

(Đã bao gồm VAT)

1

Phí đăng ký VinaSales

Miễn phí

2

Phí duy trì VinaSales

50,000 đ/tháng