Thoại
Điểu khoản về Thoại

1. Mỗi cuộc gọi tới người dùng phải cách nhau 3 giờ và 1 ngày nhận không quá 3 cuộc gọi.

2. Đối với thuê bao đã thực hiện hết số phút gọi, hệ thống sẽ tự động ngắt cuộc gọi và có thông báo.